Podmínky užití

Poslední aktualizace účinná ke dni: 1. 9. 2019

Registrací a potvrzením těchto Podmínek dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a poskytnutí licence v souladu s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s podmínkami nebo zásadami nesouhlasíte, registraci nevytvářejte a službu nevyužívejte.

V rámci poskytování služeb dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tyto podmínky ve svém článku 6. proto zároveň obsahují ustanovení smlouvy o zpracování osobních údajů. Registrací dochází zároveň k uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů.

1. Slovníček pojmů

1.1.

Službami je myšleno přijímání zpráv (upozornění) prostřednictvím Internetového formuláře od třetích osob a jejich následného zaslání ve formátu zašifrovaného PDF dokumentu na kontaktní údaje (zejména na e-mailové adresy) uvedené v Profilu Uživatele nebo uložení do aplikace provozované FaceUp (dále jen „aplikace NNTB“) a jejich zpřístupnění Uživateli prostřednictvím Profilu.

1.2.

Internetový formulář k přijímání zpráv (upozornění) je přístupný prostřednictvím webových stránek www.skoly.nntb.cz (dále jen „webové stránky“), či mobilní aplikace, kterou je možné stáhnou skrze obchody Google Play nebo App Store

1.3.

Profil si vytváří registrací na webových stránkách Uživatel, který má zájem o využívání Služeb. Profil je přístupný z webových stránek po zadání přístupových údajů Uživatele.

1.4.

Registrace a vytvoření Profilu je nezbytnou podmínkou pro poskytování Služeb.

1.5.

Uživatelem může být škola či školské zařízení se sídlem či místem poskytování vzdělávání či školských služeb v České republice. Uživatel je ve smyslu GDPR v rozsahu využívání Služeb správcem osobních údajů.

1.6.

Poskytovatelem Služeb je společnost FaceUp Technology s.r.o., IČO: 06142630, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno (dále jen „​FaceUp“​). FaceUp je ve smyslu GDPR správcem osobních údajů a v rozsahu poskytování Služeb pro Uživatele také zpracovatelem osobních údajů.

2. Úvodní ustanovení

2.1.

FaceUp provozuje internetové stránky www.skoly.nntb.cz (dále jen „webové stránky“) a mobilní aplikace „FaceUp“ na obchodech Google Play a App Store (dále jen „mobilní aplikace“). Prostřednictvím těchto webových stránek a mobilní aplikace pak FaceUP poskytuje Služby.

2.2.

Uživatel využívá Služby prostřednictvím svého Profilu. Při vytváření Profilu je uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje. Nakládání s osobními údaji, které Uživatel při registraci poskytuje, upravují Zásady ochrany osobních údajů.

3. Licence

3.1.

Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková autorská práva k ní vykonává FaceUp.

3.2.

FaceUp poskytuje Uživateli, který se zaregistruje na webových stránkách a vytvoří si tak Profil osobní, nepřenositelnou, nevýhradní licenci k používání Služeb. Licence se uděluje po dobu trvání Profilu.

3.3.

Užívání mobilní aplikace je dále upraveno také podmínkami příslušných platforem (Google Play a App Store).

3.4.

Licence se uděluje jako bezúplatná.

3.5.

Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky webových stránek či mobilní aplikace rozmnožováním, rozšiřováním sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn dílo pozměňovat a vytvářet odvozená díla.

3.6.

Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí Služby jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob.

3.7.

Služby není možné užívat způsobem, který by porušoval práva a oprávněné zájmy FaceUp.

3.8.

Licence zaniká zrušením Profilu.

3.9.

Uživateli nenáleží jakákoliv oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.

3.10.

Z dokumentů poskytnutých Uživateli není dovoleno odstraňovat nebo měnit jakákoliv označení, loga, název a údaje.

4. Práva a povinnosti uživatelů

4.1.

Po úspěšném provedení Registrace získává Uživatel svůj Profil. K Profilu mohou přistupovat po zadání uživatelského jména a hesla pouze pověření pracovníci Uživatele. Uživatel je povinen poučit tyto pověřené pracovníky o zásadách důvěrnosti a bezpečnosti nakládání s přístupovými údaji. Prostřednictvím Profilu pak Uživatel může provádět úpravy v zadaných údajích a získat heslo k doručeným upozorněním, v Rozšířené verzi pak získá přístup v rámci administrace ke všem upozorněním, která budou zadána třetí stranou do internetového formuláře na webových stránkách www.skoly.nntb.cz a ve kterých bude Uživatel označený jako upozorněním dotčená škola nebo školská právnická osoba.

4.2.

Ke smazání Profilu dojde na žádost Uživatele. Ke smazání Profilu dojde také uplynutím doby třech roků od poslední aktivity v Profilu. V takovém případě FaceUp v dostatečném předstihu Uživatele upozorní, že Profil bude smazán a umožní mu jeho využívání prodloužit.

4.3.

FaceUp je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit Profil nebo jinak zamezit užívání, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Podmínky, nebo v případě používání Služeb v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů.

4.4.

Žádost o zrušení Profilu zašle Uživatel na e-mail: info@nntb.cz.

4.5.

Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Profilu.

5. Odpovědnost FaceUp

5.1.

FaceUp odpovídá za to, že Služba splňuje podmínky deklarované na webových stránkách, tedy že prostřednictvím Služby jsou získávána upozornění na šikanu či jiné škodlivé jevy ve školách či školských zařízeních, že získání upozornění a jeho zpracování je naprosto důvěrné a celý proces je zabezpečen před neoprávněným zásahem či zpřístupněním upozornění, a že každé zaslané upozornění je předáno škole či školskému zařízení, kterých se týká.

5.2.

FaceUp neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Služeb, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými bez zavinění FaceUp, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Služeb nebo užíváním v rozporu s pokyny FaceUp, nedostatečným zabezpečením lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, či v důsledku ztráty přístupových údajů Uživatelem.

5.3.

FaceUp se zavazuje zajistit funkčnost webové stránky, nenese však odpovědnost za dostupnost webové stránky a mobilních aplikací v jakémkoliv čase a místě, která je závislá na zařízeních a službách třetích stran.

5.4.

Uživatel bere na vědomí, že na webových stránkách mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, přičemž FaceUp není odpovědný za obsah ani dostupnost těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor FaceUp.

5.5.

Uživatel bere dále na vědomí, že FaceUp není zodpovědný za jakékoliv řešení záležitostí uvedených v upozornění třetí osobou. Povinností FaceUp je pouze předat upozornění Uživateli.

6. Zpracování osobních údajů v aplikaci NNTB

6.1.

Zpracování osobních údajů v aplikaci NNTB probíhá zcela v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6.2.

Uživatel je správcem osobních údajů svých zaměstnanců a žáků, které jsou v aplikaci NNTB zpracovávány.

6.3.

FaceUp pak v aplikaci NNTB zpracovává osobní údaje, jejichž správcem je Uživatel, pro Uživatele tak, shromažďuje osobní údaje v upozorněních zadaných třetí stranou do internetového formuláře na webových stránkách www.skoly.nntb.cz a ve kterých bude Uživatel označený jako upozorněním dotčená škola nebo školská právnická osoba, tyto údaje zašifruje a v zašifrované podobě je spolu s upozorněním předá Uživateli. V rozsahu popisované činnosti je proto FaceUp ve smyslu GDPR zpracovatelem osobních údajů.

6.4.

FaceUp dále zpracovává osobní údaje Uživatele či osob Uživatele zastupujících, a to v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy – poskytování Služeb.

6.5.

Předmětem zpracování Osobních údajů v principu nemají být osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu článků 9 a 10 GDPR (dále jen „citlivé údaje“), FaceUp však nemůže zabránit tomu, aby takové údaje třetí osoba do upozornění zadala a v rámci upozornění budou tyto údaje předány Uživateli.

6.6.

Zpracováním osobních údajů ve smyslu této smlouvy se rozumí jejich:

a)

shromažďování: přijímání zpráv (upozornění) prostřednictvím formuláře na webových stránkách.

b)

zpracování: skrytí osobních údajů v upozornění, jejich zašifrování.

c)

zpřístupnění Uživateli: uložení upozornění do osobního profilu Uživatele a/nebo zaslání ve formátu .pdf zabezpečeného heslem.

d)

uchovávání: uložení upozornění včetně osobních údajů v Profilu Uživatele do jejich vymazání Uživatelem, nejdéle po dobu trvání Profilu Uživatele.

e)

V případě, že Uživatel objedná u FaceUp službu poradenství psychologa, zpřístupní FaceUp upozornění včetně osobních údajů psychologovi, který je zavázán mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poradenstvím v NNTB dozví.

f)

likvidace (výmaz či anonymizace) osobních údajů uložených v Profilu a to za použití automatizovaných, výjimečně i manuálních prostředků.

6.7.

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá jeho účelu, tedy zpřístupnění upozornění zadaných třetími osobami do formuláře na webových stránkách určeného k oznámení šikany či jiného závadného jednání na škole či školském zařízení provozovaném Uživatelem, kterému je upozornění adresováno.

6.8.

Uživatel jakožto správce osobních údajů je při využívání Služeb povinen:

a)

zajistit, že osobní údaje budou shromažďovány a dále zpracovávány na základě příslušeného právního titulu

b)

přijmout vhodná opatření, aby poskytl možným subjektům údajů (svým žákům) stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace, učinit veškerá sdělení požadovaná GDPR; informace týkající se zpracování osobních údajů FaceUp v aplikaci NNTB jsou k dispozici na adrese www.skoly.nntb.cz/privacy-policy.

6.9.

FaceUp je při plnění této Smlouvy povinen:

a)

zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s dojednanými podmínkami Služeb, případně na základě dalších pokynů Uživatele,

b)

zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být nápomocen Zákazníkovi při plnění jeho povinnosti jakožto správce osobních údajů, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i splnění dalších povinností ve smyslu GDPR,

c)

zajistit aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávněním těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,

d)

zajistit, aby pověření pracovníci zpracovávali osobní údaje v souladu s podmínkami Služeb a aby dodržovali naprostou mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zpracování osobních údajů

e)

na žádost Uživatele poskytnout mu veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny všechny povinnosti dle GDPR,

f)

přijmout i všechna ostatní výše neuvedená opatření k ochraně osobních údajů ve smyslu článku 32 GDPR.

6.10.

FaceUp i Uživatel jsou v souvislosti se Službami povinni:

a)

zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byli schopni kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR a dalšími relevantními právními předpisy tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat,

b)

vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR,

c)

řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

d)

navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro užívání Služeb,

e)

zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;

f)

postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR a příslušných zákonů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat si navzájem v této souvislosti nezbytnou součinnost.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.

Registrací, tedy vytvořením Profilu dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto Podmínky ve znění platném ke dni vytvoření Profilu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání Profilu a zaniká zrušením Profilu nebo zánikem uživatele nebo FaceUp bez právního nástupce.

7.2.

Vytvořením Profilu dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení článku 6. těchto Podmínek a dále Zásad pro ochranu osobních údajů. Smlouva se uzavírá po dobu trvání Profilu a zaniká zrušením Profilu nebo zánikem uživatele nebo FaceUp bez právního nástupce.

7.3.

Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání.

7.4.

Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

7.5.

Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek bude příslušný k jeho řešení v případě, že bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, Městský soud v Brně. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.

7.6.

FaceUp může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. FaceUp informuje Uživatele o změně Podmínek e-mailem, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Internetových stránkách. V případě, že si uživatel nebude přát být vázán Podmínkami ve znění navrhovaných změn, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní od jejího doručení FaceUp. Poskytování služeb uživatel vypoví e-mailem zaslaným FaceUp na adresu info@nntb.cz. Ke dni uplynutí výpovědní doby FaceUp uživateli zruší Profil. V případě, že uživatel svůj Profil nezruší zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny Podmínek, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasí.

7.7.

Podle změněných Podmínek podle odst. 5 se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Podmínek, se posuzují podle dosavadního znění Podmínek.

Používáním těchto stránek souhlasíte s našimi pravidly cookie. 🍪